Marketingové a konzultační služby v oblasti produktů pro zdravotnictví

Marketing / Consulting services for health care products

+420 725 281 575 Po - Ne / Mon - Sun (7/24)

Naše služby /Services

 • Registrace a distribuce zdravotnických prostředků (ČR/SR).
 • Konzultace pro ISO 13485 a SVP.
 • Marketing hemostatických prostředků pro obecnou chirurgii, dentální aplikace a dialýzu.

NAŠE ZBOŽÍ ŽÁDEJTE PŘÍMO VE SVÉ LÉKÁRNĚ !
(dodavatel firma PHOENIX lékárenský velkoobchod)

 • Organizace testování biokompatibility ZP (ex-vivo/in-vivo).
 • Překlady dokumentů z oblasti zdravotnictví a ZP (angličtina/čeština).


 • Consultancy for ISO 13485 and cGMP.
 • Registrations and distribution of medical devices (CZ/SVK).
 • Marketing of hemostatics for general surgery, dental applications and dialysis.
 • Biocompatibility testing (ex-vivo/en-vivo) of MD - organization and support.
 • Translations of documents from health care and MD environment (ENG/CZ).

Máte dotazy? Kontaktujte nás / Write us

Vyplňte povinné položky / Fill in required fields. (*)

Formulář byl úspěšně odeslán / Form successfully sent.

Ochrana osobních údajů GDPR

Kontakt

Viaconmed s.r.o.

Macanova 1923
530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
Czech Republic

Telefon
+420 725 281 575

E-mail
info@viaconmed.cz

IČ: 04247868
DIČ: CZ04247868
Spisová značka: C 35483 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Správce osobních údajů

Viaconmed s.r.o.
IČ: 04247868
Sídlo: Macanova 1923, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
E-mail: vit.klein@centrum.cz  
Zastoupený jednatel: Ing. Vítězslav Klein

2. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • vedení dokumentace související s naším podnikáním a obchodními případy
 • vedení objednávacích systémů
 • vedení adresářů klientů a zaměstnanců
 • zpracování výkazů pro orgány veřejné moci
 • účetních a daňových operacích
 • vedení evidence stížností
 • vedení seznamů vyřazené dokumentace
 • vedení reklamací
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví
 • zasílání obchodních sdělení

3. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v odstavci 2. je:

 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků ze smlouvy, na jejímž základě Vám poskytujeme naše služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)
 • v případě zasílání příležitostných obchodních sdělení vztahujícímu se k prodanému produktu nebo zboží zpracováváme Vaše osobní údaje (e-mailová adresa, jméno, příjmení, datum narození) na základě oprávněného zájmu, protože předpokládáme, že Vás další nabídka obdobných produktů a služeb může zajímat
 • souhlas klienta se zasíláním obchodních sdělení

4. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být zejména orgány veřejné moci. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené v obchodní dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo po dobu, po kterou budete naším klientem a následně po dobu jednoho roku poté, co naším klientem přestanete být.

6. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování;

Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:

popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování našich služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování služeb, vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování našich služeb, však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

7. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování našich služeb je zákonným požadavkem.